Praktische informatie

Voor wie? 

De Explora groep is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen van groep 5 t/m 8. Bij Explora zitten leerlingen met een sterk analytisch en een creatief denkvermogen die in hun reguliere klas te weinig uitdaging (kunnen) krijgen, maar daar wel behoefte aan hebben om optimaal te kunnen ontwikkelen.  

Locatie 

Explora is gehuisvest in een lokaal van Basisschool De Schoof in Raamsdonksveer. De Exploragroep gebruikt de facilitaire infrastructuur van deze school en de leerkracht maakt deel uit van het team van De Schoof. 

Dagen  

Explora onderwijs wordt op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend verzorgd op locatie De Schoof in Raamsdonksveer door een gespecialiseerde HB- leerkracht. Op de middagen en de vrijdag heeft de leerling les in zijn eigen groep op zijn eigen school. De Explora groep draait mee binnen het rooster van Basisschool De Schoof en zal daar ook het vakantie- en studiedagenrooster aanhouden. De eerste en laatste week van het schooljaar zal er geen Explora groep zijn, zodat de leerlingen goed kunnen wennen en afsluiten binnen hun eigen groep.  Let op; indien de thuisschool een studiedag of vrije dag heeft, maar De Schoof niet, worden de leerlingen wél bij Explora verwacht. 

Schooltijden 

De Exploragroep hanteert een inlooptijd van 08.05 tot 08.15 zodat ouders eerst hun kind naar Explora kunnen brengen en daarna eventuele andere kinderen naar andere locaties. Om 11.45 is Explora uit, waarna ouders hun kinderen op tijd naar hun thuisschool kunnen brengen waar zij zullen lunchen en pauze zullen houden. Op woensdagen hanteren we een eindtijd van 12.15.

Groepsgrootte 

In principe wordt er uitgegaan van een groep van rond de 16 leerlingen.  Indien we merken dat de groep het toelaat kan daarvan afgeweken worden tot een groepsgrootte van rond de 20 leerlingen.  

Vervoer 

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de Explora klas en eventuele carpoolafspraken.  

Criteria 

Er zal getracht worden een zo compleet mogelijk totaalbeeld van de leerling te krijgen waarbij gekeken wordt naar een combinatie van de volgende onderdelen: 

  • IQ-onderzoek (voorzien van alle bijlagen): niet verplicht. Bij twijfel kan de commissie wel om een onderzoek vragen bij een door ons geselecteerd onderzoeksbureau. 
  • Aanbevelingsbrief van ouders en/of IB 
  • Motivatiebrief van de leerling 
  • Eigen project 
  • Observatie van de leerling in de huidige onderwijssituatie. 
  • Observatie tijdens de proefperiode: Hersenkrakers. 

Deze punten zijn niet allemaal verplicht maar de commissie maakt op basis van deze onderdelen, gecombineerd met een observatie en een proefperiode, een zo zorgvuldig mogelijke afweging. Na de proefperiode volgt een evaluatie en mogelijk een definitieve plaatsing. 

Een leerling wordt enkel toegelaten indien een compleet dossier wordt aangeleverd. Daarnaast is ouderparticipatie verplicht vanaf het moment van starten van de leerling.  

Ook moet de thuisschool akkoord gaan met het onderwijsaanbod van Explora en daar eventueel hun aanbod op afstemmen.  

Ouderparticipatie 

Het opvoeden van een hoogbegaafd kind brengt vaak uitdagingen met zich mee. Cognitief getalenteerde kinderen kijken vaak op een andere manier naar de wereld, omdat hun hersenen anders werken.  

De driehoek school-ouders-leerling is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Als de leerling wordt toegelaten tot de Explora groep zal er tussen de leerkracht en de ouders regelmatig contact zijn. De betrokkenheid van ouders is bevorderlijk voor het welbevinden van de leerling. De leerling staat centraal en samen wordt geprobeerd de leerling zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.   

Activiteiten Thuisschool 

In principe volgt de leerling altijd het volledige onderwijs op de Exploradagen bij Explora waarbinnen ook aandacht is voor de feesten en excursies. Schoolreisje en/of kamp met de thuisschool zijn toegestaan, andere uitzonderingen in overleg maar moeten tot een minimum beperkt worden aangezien het afwezig zijn van telkens andere leerlingen het leerproces en de groepsdynamiek binnen de Explora groep verstoort. 

Communicatie 

De communicatie vanuit de Explora groep zal verzorgd worden door de Explora leerkracht. Ook onderhoudt de leerkracht contact met de leerkracht van de thuisschool en zal de Explora leerkracht ontwikkelgesprekken en rapportgesprekken inplannen. Hierbij wordt in principe uitgegaan van het rooster dat De Schoof aanhoudt.

Inhoud lesprogramma 

De basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen zullen compact aangeboden worden. Zowel de instructie als de verwerking zal minder tijd vergen dan binnen het reguliere programma. Aangezien er meerdere groepen bij elkaar zitten zal instructie op het eigen niveau geen probleem zijn, ook niet indien leerlingen versneld zijn. Wel zal er extra aandacht zijn voor mogelijke hiaten en is het streven om elke leerling te laten presteren naar vermogen. Hierbij is het uitgangspunt dat er geen plafond is bij het aanbieden van lesstof. Het is mogelijk om groepsdoorbroken te werken op verschillende vakken.  

Door de compacte manier van aanbieden van de kernvakken is er ruimte om in de resterende tijd te verdiepen en te verbreden. De doelen waar wij specifiek aan werken binnen de Explora groep zijn:  

  • Leren leren; ik heb zin om te leren, ik plan mijn werk en ik kan mezelf motiveren om te leren. 
  • Leren samenwerken met ontwikkelingsgelijken; ik stem ideeën af, ik houd rekening met mezelf en anderen. 
  • Leren denken; ik denk ‘out of the box’, ik zoek naar antwoorden, ik stel vragen. 
  • Ontwikkelen van een growth mindset; mijn blik is open, ik reflecteer, ik realiseer me dat mijn gedachten invloed hebben op mijn gedrag.  

Daarnaast is er aandacht voor bewegingsonderwijs en bewegend leren. Ook dit zal onderdeel uitmaken van het lesprogramma.  

Voortgang 

Leerlingen maken zowel hun methode ongebonden toetsen (tweejaarlijks via het leerlingvolgsysteem Cito) als de methode gebonden toetsen binnen Explora. Er zal dus een extra rapportage vanuit Explora naast het reguliere rapport volgen.

Ziekmelding 

Indien een leerling afwezig is op een Explora dag dienen de ouders de leerling ziek te melden bij de thuisschool én bij Explora. Hiervoor kan men vanaf 8.00 uur bellen naar het telefoonnummer van De Schoof (0162-520993).  Ook kan de leerling ziekgemeld worden door gebruik te maken van het formulier in de Schoof App of op de website van De Schoof.

Ziekte leerkracht 

Indien de Explora leerkracht ziek is zullen wij een vervanger proberen te zoeken. Indien dat niet mogelijk is wordt de leerling op de thuisschool verwacht. Hiervoor zal Explora een werkpakket samenstellen zodat de leerling in ieder geval vooruit kan op de thuisschool. 

AVG 

Explora beheert de persoonlijke gegevens van de leerlingen op dezelfde wijze als binnen De Schoof gebruikelijk is. U kunt hiervoor bijgesloten formulier invullen.

Tussentijds stoppen 

Door een zorgvuldige procedure proberen wij te voorkomen dat leerlingen stoppen met Explora. Het is natuurlijk niet wenselijk regelmatig te wisselen van groep. Het kan echter voorkomen dat op een gegeven moment Explora niet meer het meest passende onderwijs is voor de desbetreffende leerling. Daar wordt dan in goed overleg een oplossing voor gevonden. In alle gevallen staat een transparante en open communicatie tussen leerling, ouders en leerkracht centraal. Uiteraard zullen de coördinator en directie ondersteunen waar mogelijk.