Medezeggenschapsraad (MR)

De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer), hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden van alle drie de scholen vertegenwoordigd. Dat zijn op dit moment:

Oudergeleding Menorah:
Marc van Zijl
Ingrid Tode

Oudergeleding De Wegwijzer:
Berry Quirijns (secretaris)
Hanneke Valstar

Oudergeleding De Schoof:
Tamara Kiene (voorzitter)
Richard Hendriks

Personeelsgeleding:
Menorah: Muriel Peeters, Joyce Schreurs
De Wegwijzer: Jefira Nagel
De Schoof: Florentine Overeijnder

 

In de MR wordt het beleid van het schoolbestuur besproken. De MR heeft daarbij een adviserende of instemmende taak m.b.t. de begroting, de formatie, het vakantierooster en benoemingen van personeel.
De MR heeft een jaarplan waarin onder andere is vastgelegd welke thema’s we in dat jaar bespreken. Tevens is hierin het vergaderschema opgenomen. Het jaarplan kunt u hieronder downloaden.

Wat kan de MR voor u doen?

De MR wil functioneren als klankbord voor ouders en personeel. De MR wil graag weten wat er leeft in de school. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets daarin voor u kan betekenen voor het welzijn van leerlingen of het team aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

De MR is via e-mail te bereiken: mr.deschoof@pcpomiddenbrabant.nl. Vanuit de MR zit een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Midden Brabant.

De vergaderingen van de MR zijn op:

Maandag 10 september 2018 Locatie Wegwijzer
Maandag 5 november 2018 Locatie Schoof
Woensdag, 9 januari 2019 Locatie Menorah
Maandag, 11 maart 2019 Locatie Wegwijzer
Dinsdag, 7 mei 2019 Locatie Schoof
Woensdag, 5 juni 2019 Locatie Menorah

Download de notulen 2018-2019:

20180910_MR_Notulen
20181105_MR_Notulen
20190122_MR_Notulen
Notulen MR De Schoof feb 2019

Notulen MR De Schoof juni 2019

Archief

Jaarplan / jaarverslag MR

 

De Schoof

Hoge Donk 83
4942 BC Raamsdonskveer

Tel : 0162-52 09 93
Fax : 0162-52 06 38

De nieuwste foto’s