De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer), hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden van alle drie de scholen vertegenwoordigd. Dat zijn op dit moment:

Oudergeleding Menorah:
Suzanne Veenstra-Goverde
Fariza Mogomedova

Oudergeleding De Wegwijzer:
Jorinde Jelles (voorzitter)
Jeffrey van Oursouw

Oudergeleding De Schoof:
Sander de Ruijter
Fabian Eijkhout

Personeelsgeleding:
Menorah: Yolanda Goedegebuure
De Wegwijzer: Lieve d’Hondt (vice-voorzitter)
De Schoof: Natasja Simjouw (secretaris)

In de MR wordt het beleid van de school besproken. De MR heeft daarbij een adviserende of instemmende taak m.b.t. de begroting, de formatie, het vakantierooster en benoemingen van personeel.
De MR heeft een jaarplan waarin onder andere is vastgelegd welke thema’s we in dat jaar bespreken. Tevens is hierin het vergaderschema opgenomen. Het jaarplan kunt u hieronder downloaden.

Wat kan de MR voor u doen?
De MR wil functioneren als klankbord voor ouders en personeel. De MR wil graag weten wat er leeft in de school. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets daarin voor u kan betekenen voor het welzijn van leerlingen of het team aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

De MR is via e-mail te bereiken: mr.schoof@pcpomiddenbrabant.nl
Vanuit de MR zit een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Midden Brabant.

De vergaderingen van de MR zijn op:
De notulen kunt u vinden door op de vergaderdatum te klikken.

MR-Jaarplan-De Parel 2023-2024

Donderdag 21-09-2023 19:30 – 21:30 De Schoof
Woensdag 22-11-2023 19:30 – 21:30 Menorah KR
Dinsdag 25-01-2024 19:30 – 21:30 Wegwijzer
Dinsdag 12-03-2024 19:30 – 21:30 De Schoof
Dinsdag 07-05-24 19:30 – 21:30 Menorah KO
Donderdag 27-06-24 19:30 – 21:30 Wegwijzer

MR-Jaarplan-De Parel 2022-2023.

26-09-2022 De Wegwijzer 19.30-21.30
31-10-2022 De Schoof 19.30-21.30
12-12-2022 De Menorah 19.30-21.30
06-02-2023 De Wegwijzer 19.30-21.30
27-03-2023 De Schoof 19.30-21.30
12-06-2023 De Menorah 19.30-21.30