De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer), hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden van alle drie de scholen vertegenwoordigd. Dat zijn op dit moment:

Oudergeleding Menorah:

Ingrid Tode
Niels Hoffmans

Oudergeleding De Wegwijzer:
Iris Halma
Jorinde Schijvenaars

Oudergeleding De Schoof:
Richard Hendriks (voorzitter)
Sander de Ruiter

Personeelsgeleding:
Menorah:  Iris van den Wijngaard, Majorie Mulder
De Wegwijzer: Natasja Simjouw
De Schoof: Lieve D’Hondt

In de MR wordt het beleid van de school besproken. De MR heeft daarbij een adviserende of instemmende taak m.b.t. de begroting, de formatie, het vakantierooster en benoemingen van personeel.
De MR heeft een jaarplan waarin onder andere is vastgelegd welke thema’s we in dat jaar bespreken. Tevens is hierin het vergaderschema opgenomen. Het jaarplan kunt u hieronder downloaden.

Wat kan de MR voor u doen?
De MR wil functioneren als klankbord voor ouders en personeel. De MR wil graag weten wat er leeft in de school. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets daarin voor u kan betekenen voor het welzijn van leerlingen of het team aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

De MR is via e-mail te bereiken: mr.schoof@pcpomiddenbrabant.nl
Vanuit de MR zit een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Midden Brabant.

De vergaderingen van de MR zijn op:

Maandag 19:30 – 21:30
Dinsdag 19:30 – 21:30
Woensdag 19:30 – 21:30
Maandag 19:30 – 21:30
Dinsdag 19:30 – 21:30
Woensdag 19:30 – 21:30
Woensdag 19:30 – 21:30

 

Download de notulen 2020-2021: