De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer), hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden van alle drie de scholen vertegenwoordigd. Dat zijn op dit moment:

Oudergeleding Menorah:

Ingrid Tode
Niels Hoffmans

Oudergeleding De Wegwijzer:
Berry Quirijns
Iris Halma

Oudergeleding De Schoof:
Richard Hendriks (voorzitter)
Sander de Ruiter

Personeelsgeleding:
Menorah: Mathitja den Toom, Joyce Schreurs (secretaris)
De Wegwijzer: Jefira Nagel (secretaris)
De Schoof: Florentine Overeijnder (tevens GMR)

In de MR wordt het beleid van het schoolbestuur besproken. De MR heeft daarbij een adviserende of instemmende taak m.b.t. de begroting, de formatie, het vakantierooster en benoemingen van personeel.
De MR heeft een jaarplan waarin onder andere is vastgelegd welke thema’s we in dat jaar bespreken. Tevens is hierin het vergaderschema opgenomen. Het jaarplan kunt u hieronder downloaden.

Wat kan de MR voor u doen?
De MR wil functioneren als klankbord voor ouders en personeel. De MR wil graag weten wat er leeft in de school. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets daarin voor u kan betekenen voor het welzijn van leerlingen of het team aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

De MR is via e-mail te bereiken: mr.schoof@pcpomiddenbrabant.nl
Vanuit de MR zit een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Midden Brabant.

De vergaderingen van de MR zijn op:

Maandag 21-09-20 19:30 – 21:30 Wegwijzer
Dinsdag 03-11-20 19:30 – 21:30 Schoof
Woensdag 09-12-20 19:30 – 21:30 Menorah
Maandag 01-02-21 19:30 – 21:30 Wegwijzer
Dinsdag 16-03-21 19:30 – 21:30 Schoof
Woensdag 26-05-21 19:30 – 21:30 Menorah
Woensdag 30-06-21 19:30 – 21:30 Wegwijzer

 

Download de notulen 2020-2021: